De Noordoever

De noordelijke oever

Aan de noordelijke oever - het gebied tussen Café Oostoever en het Sloterparkbad - speelde de komst van een hotel bij Café Oostoever de VVS parten. Op deze pagina vindt u artikelen hierover die in de media zijn verschenen en andere correspondentie.

 

Geen Cruiseschip aan de Sloterplas

Dinsdag 9 juni 2009 besloot het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer dat de winnaar van de prijsvraag voor de herontwikkeling van Café Oostoever het ontwerp Heren2 is geworden en bracht dit ter informatie in de Raadscommissievergadering voorafgaand aan de presentatie van dit ontwerp door de architect.

Bezoek aan de informatiebijeenkomst op 16 mei in een tent op Plein '40-'45 over de drie gepresenteerde voorstellen leidde bij ons tot de conclusie dat er niets te kiezen viel aangezien twee van de drie voorstellen een groot en hoog hotel omvatten. Noch in het Masterplan Sloterplasgbied, het Ruimtelijk Toetsingskader Sloterpark, de Horecavisie, de klankbordgroep Herontwikkeling Café Oostoever en in de informatie over de plannen van de stedelijke vernieuwing voor de haven, Noorderhof en Slotermeer, noch in de uitgangspunten voor de prijsvraag was er sprake van een hotel.

Voor ons is een hotel aan de oever van de Sloterplas geen optie in welk stadsdeel dan ook en we hebben dit steeds kenbaar gemaakt. Echter stadsdeel Osdorp heeft nog steeds grootse hotelplannen op de oever en onlangs heeft stadsdeel Slotervaart de weg vrijgemaakt voor een mogelijke bouw van een hotel op de oever van het watersporteiland. Dat de Centrale Stad om 9.000 nieuwe hotelbedden in de stad vraagt is prima, maar niet op de oevers van de Sloterplas. Hetzelfde geldt voor (stadsdeel)kantoren en woningen. Wij hebben steeds gepleit voor kleinschalige voorzieningen aangezien grote gebouwen de ruimtelijke werking van de Sloterplas aantasten en daarmee het concept.

Wij hebben onze visie 28 mei verstuurd en onze voorkeur voor Full Colour uitgesproken. Omwonenden konden hun voorkeur aangeven in de tent en op internet en zowel Heren2 als Full Colour kregen evenveel stemmen (totaal ong. 500 stemmen: Full Colour 3 stemmen meer dan Heren2, exclusief de V.V.S.). Tevens hebben wij bezwaar gemaakt tegen de veel te korte inspraakperiode en de te gebiedsbeperkte informatievoorziening.

Reden voor ons om in bovengenoemde Raadscommissievergadering, waarbij het voltallige DB aanwezig was, ons te richten tot de Raadsleden met het verzoek om de keus voor dit grote 'Cruiseschip', waarbij het monument Café Oostoever volledig ondergesneeuwd is, te bediscussiëren en te torpederen en zich als Raad uit te spreken over dit grote project met zoveel impact op de wijde omgeving en bovendien het DB een nieuwe opdracht te geven een prijsvraag met duidelijke uitgangspunten met een uitgebreidere en langere inspraakprocedure om vervolgens zelf te besluiten.

Na de presentatie van Heren2 en vragen van de Raadsleden over de totstandkoming en de procedure aan de betreffende portefeuillehouder Piet Dikken is op voordracht van Groen Links besloten om: 
1. alsnog een debat in de Raad te organiseren
2. alle stukken over de communicatie en de besluitvorming aan de Raad toe te sturen
3. alle info over de onderwerpen genoemd in de brief van de V.V.S. van 28 mei toe te sturen aan de Raad
4. nog een presentatie te krijgen van Full Colour.

Wij roepen u op om de aankondiging van deze vergadering goed in de gaten te houden en uw stem daar te laten horen. Ook wij zullen alles in het werk stellen om dit 'Cruiseschip' elders te laten aanleggen en niet aan de oever van de Sloterplas.

Bestuur Vereniging Vrienden van de Sloterplas

 

Gepubliceerd in de Westerpost op 17 juni 2009.

 

Zie ook:

Geen Cruiseschip aan de Sloterplas
Inspraak vergadering Raadscommissie Geuzenveld-Slotermeer
Plannen Horeca Nieuwe Oostoever
Sloterplasvrienden tegen hotel 'Oostoever' (op www.samennieuwwest.nl)
Buurtbewoners Oostoever voeren actie tegen hotelplan Geuzenveld-Slotermeer (op www.samennieuwwest.nl)

 

 
Sloterplas